نظر سنجی برای انتخاب شعار فروشگاه های ویوان

نظر سنجی برای انتخاب شعار فروشگاه های ویوان

لطفا برای شرکت در نظر سنجی به موارد زیر دقت نمایید:

  • تصویرهای مورد استفاده، به عنوان پیش فرض استفاده شده و پس از تایید گزینه نهایی، تصویر مربوط به آن تغییر خواهد کرد. لذا انتخاب شما تنها بر اساس گزینه شعار باشد.
  • شرکت در نظر سنجی و انتخاب گزینه از هر سیستم، تنها یک بار مجاز است. 

کلیدواژه خود را وارد کنید